Kasa od czteryslidery!

Regulamin Akcji “Kasa od czteryslidery”

§1 Postanowienia wstępne

 • 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia promocji ,,Kasa od czteryslidery’’ (zwanej dalej jako Akcja promocyjna).
 • 1.2 Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§2 Definicje

 • 2.1 Organizator:  Czteryslidery Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000772333, NIP 8952202548, REGON Kapitał zakładowy: 5000zł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • 2.2 Sklep: sklep stacjonarny Czteryslidery działający pod adresem: Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław.
 • 2.3 Sklep internetowy: sklep internetowy działający pod adresem www.czteryslidery.pl
 • 2.4 Produkt: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 2.5 Klient: każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • 2.6 Sprzedawca: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000772333. Kapitał zakładowy: 5000zł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 2.7 Umowa kupna Sprzedaży: Umowa kupna sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, “przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.
 • 2.8 Akcja promocyjna: możliwość otrzymania bonu na kolejne zakupy, opisana w niniejszym Regulaminie
 • 2.9 Administrator danych: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018
 • 2.10 Regulamin: niniejszy dokument.

§3 Opis Akcji Promocyjnej

 • 3.1 W Akcji promocyjnej wezmą udział wszyscy Klienci, którzy w okresie jej trwania (zob. § 4 ust. 4.1 niniejszego Regulaminu) dokonały zakupu Produktów z oferty sklepu Czteryslidery Sp. z o.o. na określonych warunkach (zob. § 5  niniejszego Regulaminu)

 

§4 Czas trwania Akcji Promocyjnej

 • 4.1 Akcja promocyjna rozpoczyna się 15.03.2021 r. i trwa do 31.12.2021 r. Wydane bony w czasie trwania Akcji promocyjnej są ważne do 28.02.2022r. Po tym czasie, bon staje się nieważny.

 

§5 Informacje ogólne

 • 5.1 Akcją promocyjną objęte są jednorazowe zakupy na określone kwoty:
  Wydanie bonu o wartości 24zł przy zakupach na kwotę równą bądź wyższą od 299zł.
  Wydanie bonu o wartości 54zł przy zakupach na kwotę równą bądź wyższą od 599zł.
  Wydanie bonu o wartości 104zł przy zakupach na kwotę równą bądź wyższą od 999zł.
  Przez jednorazowe zakupy rozumie się, zakupy dokonane tego samego dnia przez jedną osobę.
 • 5.2 Akcja promocyjna nie dotyczy zwracanych Produktów zakupionych na sklepie internetowym. W przypadku zwrotu, bon staje się nieważny.

 

§6 Opis Akcji Promocyjnej

 • 6.1 Promocja polega na tym, że Klient, który w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej, zgodnie z Regulaminem, zakupi Produkty na określoną kwotę(zob. § 5 ust. 5.1 niniejszego Regulaminu), ma możliwość otrzymania bonu, przy pomocy którego może obniżyć cenę Produktów zakupionych przy kolejnych zakupach.
 • 6.2 Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.
 • 6.3 W przypadku podejrzenia próby wyłudzenia Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania bonu.’
 • 6.4 Bony będą ważne tylko z określonym numerem identyfikacyjnym oraz hologramem.
 • 6.5 Bon można wykorzystać na zakup Produktów o wartości wyższej o 1zł od wartości bonu.

 

§7 Postanowienia Końcowe

 • 7.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:
  a) informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora
  b) postu z treścią zmian na profilu Organizatora na portalu Facebook.
  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.
 • 7.2 Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021r.