Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu www.czteryslidery.pl

 

§1 Definicje

 • 1.1 Platforma: Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.czteryslidery.pl
 • 1.2 Firma: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018.
 • 1.3 Dana Osobowa: art. 4, punkt 1 RODO: „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • 1.4 Usługa: umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • 1.5 Administrator Danych Osobowych: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław. NIP:8952202548 Regon: 382603018.
 • 1.6 Użytkownik: Każda osoba korzystająca z Platformy.

 

§2 Postanowienia ogólne

 • 2.1 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez sklep internetowy www.czteryslidery.pl (dalej zwany Platformą) przez Czteryslidery Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 4/23, o numerze NIP: 8952202548 (zwaną dalej Firmą) która jest Administratorem Danych Osobowych.
 • 2.2 Dane osobowe są przetwarzane przez Czteryslidery Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UODO).
 • 2.3 Firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§3 Przetwarzanie Danych Osobowych

 • 3.1 Firma jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług.
 • 3.2 Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych podczas korzystania z platformy:
  • 3.2.1 pliki cookies
  • 3.2.2 dane niezbędne do złożenia zamówienia
  • 3.2.3 dane niezbędne do realizacji dostawy
  • 3.2.4 dane niezbędne do dokonania płatności on-line
 • 3.3 Podczas wypełniania formularza kontaktowego
  • 3.3.1 imię i nazwisko
  • 3.3.2 telefon
  • 3.3.3 e-mail
  • 3.3.4 adres
 • 3.4 Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez: odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki oraz zaznaczenie checkbox’a obok klauzuli zgody umieszczonej pod formularzem kontaktowym, oraz kliknięcie przycisku wysyłającego zapytanie.
 • 3.5 Firma i inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego.
 • 3.6 Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się: w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Platformy, w celu odpowiedzi na zapytania, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w celach statystycznych, w celach sprzedaży bezpośredniej.
 • 3.7 Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Plaformy.

 

§4 Przekazywanie Danych Osobowych

 • 4.1 Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.
 • 4.2 Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego
 • 4.3 W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

 

§5 W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 • 5.1 Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych
 • 5.2 Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.
 • 5.3 Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
 • 5.4 Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 • 5.5 W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt pisemnie na adres Czteryslidery Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 4/23, 51-416 Wrocław.

 

§6 Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki

 • 6.1  Firma dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:
  • 6.1.1 Firma wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
  • 6.1.2  Wszystkie osoby współpracujące z Firmą przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.
  • 6.1.3 Strona obsługuje bezpieczny protokół https.
 • 6.2 Jednak podjęte przez Firmę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

 

§7 Ciasteczka (cookies)

 • 7.1 Firma podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
 • 7.2 Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy.
 • 7.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikom interesujących informacji.
 • 7.4 W dowolnym momencie Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
 • 7.5 Pozostając na Platformie bez wyłączania plików cookies Użytkownik wyraża zgodę na ich pobieranie.
 • 7.6 Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe: cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane; cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
 • 7.7 Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy.

 

§8 Inne strony internetowe

 • 8.1 W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
 • 8.2 Strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
 • 8.3 Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.
 • 8.4 Firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

§9 Postanowienia końcowe

 • 9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 9.2 Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.
 • 9.3 Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych.
 • 9.4 Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14.03.2019r.

..