Gwarancja

Gwarancja Sklepu www.czteryslidery.pl

W niniejszym dokumencie opisane zostały informacje dotyczące gwarancji oraz możliwości wydłużenia jej do 5 lat. 5 lat gwarancji dotyczy to tylko wybranych marek sprzedawanych w Sklepie internetowym oraz Sklepie.

§1 Definicje

 • 1.1 Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.2 Sprzedawca: Czteryslidery Sp. z o.o. działający pod adresem Kwiatowa 32B, 55-093 Kiełczów. NIP:8952202548 Regon: 382603018. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000772333. Kapitał zakładowy: 5000zł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 1.3 Adres sprzedawcy: Czteryslidery Sklep motocyklowy, ul. Kwiatowa 32B, 55-093 Kiełczów.
 • 1.4 Klient: każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • 1.5 Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • 1.6 Określony Przedsiębiorca: osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą, której profil działalności nie jest bezpośrednio związany z zakupionym Produktem lub profilem działalności Sprzedawcy. Zakup z dokumentem: FV-VAT.
 • 1.7 Sklep : sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.czteryslidery.pl.
 • 1.8 Produkt: dostępna w Sklepie stacjonarnym oraz Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 1. Umowa kupna Sprzedaży: umowa kupna sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz sklepu stacjonarnego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, “przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§2 Gwarancja (2 lata)

 • 2.1 Umową kupna Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • 2.2 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • 2.3 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument/Określony Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  • 2.3.1 W reklamacji złożonej pisemnie bądź mailowo, aby mogła być rozpatrzona muszą zostać zawarte odpowiednie dane, w tym: Imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa zakupionego towaru, jego rozmiar, opis usterki, numer paragonu znajdujący się w dolnym prawym rogu paragonu fiskalnego otrzymanego przy zakupie oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.
  • 2.3.2 W przypadku składania reklamacji przez formularz znajdujący się na Koncie Klienta muszą zostać uzupełnione wszystkie pola.
 • 2.4 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 • 2.5 Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na Adres sprzedawcy.
 • 2.6 W przypadku, gdy na Produkt została udzielona  zewnętrzna gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 • 2.7 Gwarancji podlegają:
  • 2.7.1 Wady fizyczne powstałe z winy producenta.
  • 2.7.2 Wyłącznie Produkty, które będą używane przez Klienta zgodnie z przeznaczeniem.
 • 2.8 Gwarancji nie podlegają
  • 2.8.1 Uszkodzenia mechaniczne Produktu,
  • 2.8.2 Naturalne zużycie Produktu,
  • 2.8.3 Produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu,
  • 8.8.4 Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji,
  • 8.8.5 Wygoda Produktu, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,
  • 8.8.6  Membrany jako materiał, który z czasem traci właściwości.:

§3 5 lat gwarancji dobresklepymotocyklowe.pl

 • 3.1 Gwarancja zostaje bezpłatnie przedłużona na okres 5 lat od dnia zakupu.
 • 3.2 Przedłużenie gwarancji jest całkowicie darmowe.
 • 3.3 Przedłużenie gwarancji jest niezależne od tego czy Produkt został zakupiony w Sklepie czy w Sklepie Stacjonarnym.
 • 3.4 Marki objęte programem 5 lat gwarancji:
  • 3.4.1 OZONE: kaski, odzież (kurtki tekstylne, spodnie tekstylne, kombinezony skórzane, kurtki skórzane, spodnie skórzane) buty oraz rękawice.
  • 3.4.3 SW-Motech: wszystkie produkty.
  • 3.4.4 IMX: kaski.
  • 3.4.5 Atlas: ochraniacze kasku, buzery.
 • 3.5 Jak skorzystać z programu 5 lat gwarancji?
  • 3.5.1 W ciągu 14 dni od daty zakupu zarejestruj produkt na stronie: dobresklepymotocyklowe.
  • 3.5.2 Przez pierwsze 2 lata od zakupu ewentualne problemy Klient zgłasza w Sklepie.
  • 3.5.3 Po 2 latach od zakupu ewentualne problemy zgłoś przez stronę dobresklepymotocyklowe.
 • 3.6 Wszelkie informacje dotyczące programu “5 lat gwarancji” znajdują się na stronie dobresklepymotocyklowe.
 • 3.7  Możliwość przedłużenia gwarancji dotyczy wyłącznie Klienta który jest Konsumentem.
 • 3.8 Klient będący Przedsiębiorcą nie ma możliwości przedłużenia gwarancji do 5 lat.

§4 Postanowienia końcowe

 • 4.1 Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w niniejszym dokumencie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
 • 4.2 W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem Umowy  kupna sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • 4.3 Dokument Gwarancja może być zmieniany przez Sprzedawcę. Zmiana tego dokumentu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego dokumentu.
 • 4.4 Obowiązuje od dnia 30.10.2023r.